குலம் கோத்திரம்

எட்டு வீடு( பெண் வீடு )

இன்றைய மனை (குலம்) கோத்திரம் பண்டய மனை (குலம்) கோத்திரம் குல ரிசி
மக்கடையர் மக்கிடவன் திரு மங்கள ரிசி
கொரகையர்குதிரை வல்லவன் திரு கௌதம ரிசி
மாரெட்டையர்யக்கவன்னந்தவன் திரு மண்டல ரிசி
ரெட்டையர் நெட்டையவன் திரு கௌசிக ரிசி
பில்லிவங்கவர் வெலிவங்கிசவன் திரு பில்லி ரிசி
தவளையார் தவிலையவன் திரு கௌந்தைய ரிசி
சொப்பியர் சொற்பனவன்திரு சோமகுல ரிசி
லொட்டையவர்கோட்டையவன் திரு பார்த்துவ ரிசி

பதினாறு வீடு(ஆண் வீடு)

இன்றைய மனை (குலம்) கோத்திரம் பண்டய மனை (குலம்) கோத்திரம்குல ரிசி
மும்முடியார்மும்மடியவன் திரு முகுந்த ரிசி
கோவலர் (கோலையர்)கொலவன் திரு குடிலகு ரிசி
கணித்தியவர் கையிறவன்திரு கௌதன்ய ரிசி
தில்லையவர்எடுக்கவயன்திரு தொந்துவ ரிசி
பலிவிரியர் (பலுவிதியர்)பலிதயவன்திரு சைலய ரிசி
சென்னையவர் கெஞ்சி திரு ஹரிகுல ரிசி
மாதளையவர்கொற்கவன் திரு குந்தள ரிசி
கோதவங்கவர்வங்கிசிவன் திரு கணத்த ரிசி
ராஜபைரவர் வரசிவன் திரு ரோசன ரிசி
வம்மையர்வருமயவன் திரு நகுல ரிசி
கப்பவர்கவிலவன் திரு சாந்தவ ரிசி
தரிசியவர் தரிச்சுவன் திரு தர்சிய ரிசி
வாஜ்யவர் வழமையவன்திரு வசவ ரிசி
கெந்தியவர் கெந்தியவன்திரு அனுசுயி ரிசி
நலிவிரியவர் கெடிகிரியவன் திரு மதகனு ரிசி
சுரையவர்சூரியவன்திரு கரகம ரிசி